Con số Định mệnh: “Họ tên tên giấy khai sinh tiết lộ gì về định mệnh của bạn?”

ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

Trong những nghiên cứu cổ xưa về Thần số học, một người có thể khám phá những gì họ được định sẵn để tạo ra trong cuộc đời bằng cách tính số tổng của tên khai sinh của họ. Kết quả là các số từ 1 đến 9, sử dụng hệ thống số Pitago. Con số định mệnh giúp một người hiểu được trải nghiệm của một cá nhân với thế giới này và những mục tiêu liên quan đến việc ấy. Để biết được định mệnh muốn bạn làm gì, hãy nhấp vào video này.

 

 

 

 

 

“Thần số học: Tên Khai Sinh Tiết Lộ Định Mệnh Của Bạn”

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet

Comments are closed

Newsletter

ABOUT US

Bliss Saigon is an online magazine dedicated to the Art of living in Ho Chi Minh City and Asia. The magazine present a unique editorial approach based on experts and influencers contributions, written with optimism, humor and accessibility, offering an interactive and ludic reading on lifestyle topics with sharp selections for unique insights.